คนแห่กลับบ้านสนามบินดอนเมืองแน่น

สนามบินดอนเมืองเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้านและไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด

บรรยากาศการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวของประชาชนที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองวันนี้ (11 เม.ย.) เป็นไปอย่างคึกคัก ภาพรวมของอาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มารอเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบิน ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศจากประเทศโซนเอเชียและยุโรปเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเช่นกันโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนยังคงเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเมินว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้โดยเฉพาะวันที่ 11-17 เมษายนนี้จะมีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยวันละ 122,800 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 14.84 ด้านเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 769 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 8.41 โดยวันที่ 15 เมษายน คาดว่าจะมีผู้โดยสารกว่า 125,000 คน และเที่ยวบินสูงสุด 789 เที่ยวบินต่อวัน และหากรวมเที่ยวบินส่วนราชการด้วยจะมีเที่ยวบินเพิ่มเป็น 880 เที่ยวบินต่อวัน ด้านการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารทางท่าอากาศยานดอนเมืองเพิ่มเจ้าหน้าที่มากกว่าช่วงปกติอีกร้อยละ 25 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเสริมกำลังเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ขณะเดียวกันได้ประสานหน่วยงานภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต

นอกจากนี้ ยังประสานกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร เช่น เจ้าหน้าที่ Airport Help สำหรับแนะนำผู้มาใช้บริการ เจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุ เพื่อเพิ่มความถี่ในการตรวจพื้นที่และรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเข้มงวดกวดขันการผ่านเข้า-ออกพื้นที่หวงห้าม/ช่องทางอนุญาต เจ้าหน้าที่จราจร เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรในเขตท่าอากาศยาน และเพื่อให้รถยนต์ขับเคลื่อนเข้า-ออกท่าอากาศยานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งประสานงานด้านการขนส่งเพื่อหมุนเวียนรถบริการต่าง ๆ ให้สามารถบริการผู้โดยสารได้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดเตรียมความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพียงพอ รวมทั้งดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารผู้โดยสาร

น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่าอากาศยานดอนเมืองยังได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสารเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตั้งแต่วันที่ 9-24 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศอาคาร 2 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับส่วนงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการ ในการอำนวยความสะดวกในกระบวนการเดินทางของผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการจอดรถยนต์โดยไม่คิดค่าบริการ ระหว่างวันที่ 9-24 เมษายน 2561 ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ อาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น (เฉพาะชั้น 2) ลานจอดรถยนต์หน้าอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น บริเวณคลังสินค้า ลานจอดรถยนต์ระหว่างอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น และคลังสินค้า 3 ลานจอดรถยนต์ฝ่ายสนามบินและอาคาร สามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 550 คัน โดยมีรถ Shuttle Bus สำหรับวิ่งให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างที่จอดรถฟรีทั้ง 4 จุดถึงอาคารผู้โดยสาร บริการฟรี 24 ชั่วโมง จำนวน 4 คัน ๆ ละ 30 ที่นั่ง รถออกทุก ๆ 15 นาที

ทั้งนี้ หากผู้โดยสารและผู้ใช้บริการต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางหรือพบเห็นเหตุการณ์ไม่ปกติสามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 535 1192, 02 535 3861 หรือ AOT contact center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง.-สำนักข่าวไทย